BURHAN EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
a) Derneğin Adı: Burhan Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği’ dir
b) Derneğin Merkezi : Eskiizmir Cad. No:353 K:1 D:1
Bozyaka/Karabağlar/İzmir Telefon: +90 546 486 19 78
MADDE 2- DERNEĞİN AMACI
İnsan ve topluma hizmet etmek, milli ve manevi değerler ile temel hak ve hürriyetlerin korunmasına, geliştirilmesine ve toplumda dayanışmayı temine yönelik çalışmalar yapmak.
MADDE 3- BU AMACI TEMİNE YÖNELİK DERNEK FAALİYETLERİ
Çeşitli eğitim seviyesindeki öğrencilere burs vermek, ayni ve nakdi yardım yapmak.
Öğrencilerin barınması için yurtlar açmak ve kütüphane, çalışma salonları ve sosyal tesisler açmak.
Öğrencilerin sosyal faaliyetleri için spor ve eğlence tesisleri açmak.
Toplumun fikri gelişmesine katkıda bulunmak üzere çeşitli seminerler, toplantılar, paneller, hafta ve geceler, anma günleri, toplantıları tertip etmek.
Milli, manevi, kültürel, sosyal ve doğal çevresine hizmet etmek amacıyla ile cami ve mescitler, kuran kursları, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, satın almak, kiralamak, bunların bakımını onarımını yapmak ve bu tesislerde faaliyet göstermek
Yapılacak her türlü kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalar için araştırma bursu, teşvik, ayni ve nakdi yardım yapmak, yapılan bu çalışmalar sonunda hazırlanan eserleri yayınlamak.
Çevrenin tarihi ve kültürel dokusunun korunması ve çevre bilincinin oluşması için gerekli çalışmalarda bulunmak.
Dernek üyelerinin kaynaşması, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla geziler tertip etmek.
Her yaş gruba hitap edecek bilgisayar, lisan, müzik güzel sanatlar v.s. alanlarda yetiştirme ve geliştirme kurslarını düzenlemek.
Tasavvuf müziğinin gelişim ve tanıtımını temin için koro kurmak ve bu koronun gelişimi ve icrası için yer temin etmek ve de düzenli olarak icra edecekleri proğramlar tertiplemek
Dernek Üyelerine kar payı dağıtma amacı olmaksızın üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını temine yönelik yardım sandığı kurmak.
İhtiyaç sahibi insanlara bedelsiz yemek ve erzak dağıtmak.
Dernek için gerekli olan her türlü gayrimenkulü, eşyayı, malzeme ve aracı kiralamak, satın almak, tadil etmek, kiraya vermek, gerektiğinde satmak.
Üyelerden ve üçüncü şahıslardan ayni ve nakdi yardım ve bağış kabul etmek. Tüm bu faaliyetlerini gerçekleştirirken gerek duyduğu hizmeti satın almak ve insan istihdam etmek.
Yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler açmak, platform oluşturmak, Federasyon ve konfederasyonlara üye olmak.
Evlendirme ve sünnet merasimleri tertip etmek bu merasimlerin finansmanını karşılamak.
MADDE 4- DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMANIN ŞART ŞEKİLLERİ:
A) Üye olma hakkı : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes derneklere üye olabilir. Ancak 5253 sayılı kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve özel kanunlarla getirilen kısıtlamalar saklıdır.
Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, O yabancının Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Dernek reddedilen müracaatların red gerekçelerini bildirmek zorunda değildir.
B) Üyeliğin sona ermesi : Herkes kendi isteğiyle üye olabileceği gibi kendi isteğiyle üyelikten çıkarılabilir.5253 sayılı kanunda belirtilen üyelik şartlarını taşımayan ve dernek gayesine uygun olmayan davranış ve beyanda bulunanların üyeliği yönetim kurulunca sona erdirilir. Derneğe taahhüt ettiği aidatı ödemeyen üyeler dernek üyeliğinden çıkarılır.
C) Üyelerin hakkı : Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. 6 ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptirler. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.
Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
MADDE 5-DERNEĞİN ORGANLARI
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
MADDE 6- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Olağan Toplantı :
3 yılda bir Ekim ayı içinde yönetim kurulunun tespit edeceği gün, saat, yer ve zamanda toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Olağanüstü Toplantı :
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılığı isteği yönetim kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
c) Çağrı Usulü :
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli gazetede, ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeri :
Genel Kurul toplantısı Dernek Yönetim Kurulu’nun aksi bir kararı olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
e) Toplantı Yeter Sayısı :
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.
Toplantının Yapılış Usulü :
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek üyeler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunması ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya MK. 75. maddesi 2 fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde bu madde ile yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Toplantıda Görüşülecek Konular :
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 7- GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL VE ÇEŞİTLERİ :
Genel Kurulun Görevleri :
1-Dernek organlarının seçilmesi.
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ilan edilmesi.
4-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
5-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
6-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışında ki diğer görevlerin yerine getirilmesi.
7-Derneğin feshedilmesi.
8-Mevzuat veya dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri :
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı vekalet suretiyle de olsa bir başkasına devredilemez.
Fahri üyeler genel kurula katılabilseler de oy kullanamazlar.
Genel kurulda karar alma, karar alma usulü ve yeter sayısı:
Genel kurul toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Genel kurulda oylama, açık oylama suretiyle cereyan eder. Genel kurul, icabı hale göre karar almak suretiyle gizli oylamada yapılabilir. Dernek organlarının seçimi bu hükümden müstesnadır.
Genel Kurul, üyeliği kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer organına verilmemiş olan işleri görür.
MADDE 8- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI :
Yönetim Kurulu Teşkil ve Görevleri :
Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yönetim kurulu kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip seçer. Başkan ve başkan vekili derneği temsil eder. Muhasip muhasebe işlerini yapar. Sekreter derneğin her türlü işlerini yapar, başkan ve başkan vekili olmadığı zamanlarda onlara vekalet eder. Yönetim kurulu karaları çoğunlukla alınır ve imzalanır. Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak arka arkaya 4 defa girmeyen üyenin kaydı yönetim kurulunca silinir.
Yönetim Kurulu Şu Hususları Yerine Getirir :
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2-Dernekler gerekli görünen yerlerde genel kurulun kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri verir.
3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
4-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
5-Dernek tüzük ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
c) Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması :
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin getirilmesinden sonra, üye tam sayısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmamamsı halinde, dernek üyelerinin birinin başvurması halinde mahallinin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arsından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
Denetleme kurulu üç asil üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulunca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir
MADDE 9- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel kurulunca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.
MADDE 10- DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNAMAYACAĞI :
Derneğin kuruluş izin yetkisi yönetim kurulunda olup kuruluşunda şubesi yoktur.
MADDE 11- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI :
Üyeler 00. YTL.’sı aylık, 24.00. YTL.’sı yıllık aidat öder.
Derneğe kayıtlı her üye taahhüt ettiği aidatı ödemek zorundadır.
MADDE 12- DERNEK SANDIĞI
Dernek kar dağıtma amacı gütmeden üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılar.
Sandığa üye olma, Kurulunca hazırlanacak sandık yönergesiyle belirlenecektir.
MADDE 13- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ :
Genel kurulca denetleme kuruluna seçilen denetleme heyeti derneği her zaman denetler. Bu kurul, denetleme görevini tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 5253 sayılı Dernek Kanunun 19. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından her zaman denetlenebilir.
MADDE 14- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :
Tüzüğün değişikliği; Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az 1/10’nin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescili ve ilanı dernek kuruluşunda ki usule uygun olarak yapılır. Dernek tüzüğü derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak 15 gün içinde yerel bir ilan edilir.
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
MADDE 15- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :
Genel Kurul Kararıyla Fesih :
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine kakar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallinin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.
b) Tasfiye :
Genel Kurulunca tasfiye edilince derneğin feshi için üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir. Bu heyet derneğin mevcut mal ve paralarını ve alacaklarını toplar. Bütün mallarını İnsan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğine devreder. Bu derneğin kapalı olması veya faaliyetlerini askıya almış olması durumunda yönetimce belirlenecek amacı benzer başka bir derneğe devredilir.
Genel Kurul karaları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
MADDE 16- DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ :
Gelirleri :
1-Üye aidatı
2-Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3-Derneğin mal varlığında elde edilen gelirler.
4-Bağışlar ve yardımlar.
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Dernek bu yardımı banka aracılığı ile almak zorundadır.
Giderleri :
1-İlk kuruluş masrafları.
2-Derneğin bina, kira ve temizlik masrafları ve işçi, kırtasiye masrafları, yönetim kurulunun, derneğin gayesi ile yapacağı her türlü masraflar.
3-Müsabaka konferans gibi yapılan tertiplerin masrafları.
4-Masraflar fatura veya senetle düzenlenir.
MADDE 17- DEFTER VE KAYITLAR :
1- Üye Kayıt Defteri :
Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2- Karar Defteri :
Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen ve Giden Evrak Defteri :
Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu defter kaydolunur.
Gelir ve Gider Defteri :
Dernek namına alınan bütün paralarında verdikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defter gösterilir.
5- İşletme Hesabı Defteri :
Dernek namına alınan tüm paraların verildikleri yerler açık olarak bu defterde gösterilir.
Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri işlenir.
6- Demirbaş Defteri :
Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
7- Alındığı Belgesi Kayıt Defteri :
Bu maddede sayılan defterlerin Dernekler biriminden veya noterden tasdikli olması gerekir.
MADDE 18- KARARIN İPTALİ :
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul karalarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunamayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak 3 ay içinde, her halükarda kararın verilmesinden itibaren 1 yıl içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tükenmedikçe iptal davası açamaz.
Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz olduğu durumlar saklıdır.
MADDE 19- TÜZÜKTE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR
Dernek tüzüğünde bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 20- GELİR TOPLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ
Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. 1.000.YTL yi geçmesi halinde en geç iki iş günü içinde Dernek saymanına teslim veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulunabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim Kururlunca belirlenir. Bankadaki hesaptan para çekmeye yetkili en az iki imzanın bulunması şarttır.
Derneğimizin Yönetim Kurulu :
Yönetim Kurulu Başkan : Salih Güzel
Yönetim Kurulu B.Yardımcısı : Salih Palamut
Yönetim Kurulu B.Yardımcısı : Hüseyin Eriş
Sekreter : Serdar Erme
Muhasip : Hayrettin Altunç